„АГРО-ПРОДУКТ“ ЕООД е сключило Административен договор №BG06RDNP001-4.001-0358 -C01 от 11.12.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ в размер на 597 550,13 лв. за изпълнение на проектно предложение „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени суровини“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
75% от безвъзмездната финансова помощ се осигурява от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони(ЕЗФРСР) и 25% е национално финансиране.
„АГРО-ПРОДУКТ“ ЕООД е семейна фирма основана през 2008 г. в красивото българско селце Габарево, намиращо се в сърцето на розовата долина близо до известния с лечебните си минерални води град Павел Баня.
Фирмата е специализирано в производството на етеричномаслени продукти и ароматни води, а именно: розово масло, лавандулово масло, розова вода и лавандулова вода. Качествените натурални продукти произвеждани от дружеството са оказали голямо влияние в дългогодишните лоялни взаимоотношения изградени с нейните клиенти. Отлично позната на световния пазар, осъществява търговия със страни, като Япония, Америка, Германия Франция, Италия, Китай и други.
Дружеството притежава собствена мобилна дестилерия изградена през 2014 г., находяща се в с.Габарево, община Павел баня, област Стара Загора, в която се произвеждат 50% биологични и 50% конвенционални продукти.
Настоящият проект предвижда увеличение на производствения капацитет с над 100% и подобряване на качеството на произвежданите продукти чрез изграждане на нова дестилерия с ново модерно технологично оборудване, в която ще се произвеждат само биологични продукти, като розово масло, лавандулово масло и розова вода.
Проектът предвижда закупуване софтуер за управление на производството на етерични масла и мотокар на газ за подреждане на готовата продукция в склада за съхранени и за товаро – разтоварни дейности.
Софтуерът ще предостави на мениджмънта необходимата информация за взимане на коригиращи решения относно суровината, дестилацията и доставчика с цел получаване на качествена продукция и постигане на нисък рандеман.
Чрез предвидените по проектното предложение инвестиции се цели устойчиво развитие и повишаване на конкурентоспособността на дружеството, създаване на реална възможност за засилване на позициите на международните пазари и увеличаване на пазарния дял в национален мащаб.

Целите на проектно предложение са:
1.Подобряване на производствения процес чрез внедряване на нови мощности;
2.Подобряване на качеството на произвежданите продукти чрез внедряване на ново технобогично оборудване;
3.Подобряване на енергийната ефективност в предприятиято;
4.Намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
5.Подобряване на възможностите за производство на биологични продукти чрез преработка на първични земеделски биологични суровини.
Новата дестилерия е с ново модерно прецизно оборудване с помощта, на което ще се произвежда продукция с по-добри качествени показатели в сравнение със съществуващата мобилна дестилерия.
Освен подобряване накачеството ще се повиши производственият капацитет с над 100%, което от своя страна ще подобри икономическите резултати, ще увеличи конкурентоспособността на дружеството и ще удовлетвори нарасналото търсене на етерично-маслени продукти.
Инвестиционните разходи по проекта ще подобрят енергийнота ефективност на предприятието с 15,39%
Процесът на производство на масло от лавандула и маслодайна роза не замърсява околната среда, напротив от полученият отпадък от изварения лавандулов и розовия цвят и се получава биотор, с който се торят площите с насаждения.
Новата дестилерия изцяло ще произвежда биологична продукция, с което дружеството ще има сериозен принос в производството на биологична продукция.

Резултати от изпълнението на проектно предложение:
Резултатите от изпълнението на инвестициите по проектното предложение ще са увеличение на капацитета на производството на дестилерията с над 100% чрез изграждане на нова дестилерия за преработка само на биологични суровини и съответно производство на биологична продукция.
С изграждането на новата сграда ще се подобри цялостната дейност на предприятието, като чрез по-доброто използване на фаkторите за производство. Дружеството ще подобри икономическите си резултати, ще увеличи своята конкурентоспособност и ще удовлетвори нарасналото търсене на етерично-маслени продукти.
Новата дестилерия е с ново модерно прецизно оборудване, с помощта на което ще се произвежда продукция с по-добри качествени показатели в сравнение със съществуващата мобилна дестилерия.
След изпълнение на всички инвестиционни разходи енергийната ефективност на предприятието ще се подобри с 15,39% съгласно Доклад и Резюме на доклад за енергийно обследване.
За управление на дестилационния процес ще се разработи софтуер за управление на производството на етерични масла, който ще управлява входа и изхода на производствения процес, а именно управлението на доставчици, суровини, разфасоване и съхранение на готовата продукция.
Мениджмънтът ще разполага с необходимата информация за взимане на коригиращи решения относно суровината, дестилацията и доставчика с цел получаване на качествена продукция и постигане на нисък рандеман.
Процесът на производство на масло от лавандула и маслодайна роза не замърсява околната среда, напротив от полученият отпадък от изварения лавандулов и розовия цвят и се получава биотор, с който се торят площите с насаждения.

Начало на изпълнение на проектното предложение: 11.12.2019 г.

Край на изпълнение на проектното предложение:11.12.2022 г.